REKLAMACE VIZITEK

Reklamace vizitek se vztahuje na evidentně prokazatelné chyby způsobené při tisku nebo při dopravě. Odběratel je povinen si vizitky při převzetí důkladně zkontrolovat a o případné vadě informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní může tím ztratit možnost pozdější reklamace.

Vizitky nelze reklamovat v případě vytištění nesprávných nebo neúplných údajů dodaných (nebo schválených) klientem, který je povinen před tiskem překontrolovat všechny údaje a potvrdit jejich správnost. Reklamace se také nevztahuje na textové a grafické chyby v hotových tiskových podkladech, které si klient sám dodá. Vizitky nelze reklamovat při poškození nesprávným skladováním nebo použitím zákazníkem.

Reklamaci je možné poslat emailem s jasným popisem závady a fotodokumentací. V případě reklamace, kdy výrobce požaduje vrácení zboží je nutné vrátit všechny reklamované vizitky (pokud není dohodnuto jinak). V případě, že klient dodá pouze část reklamovaných vizitek zpět, má nárok na výměnu právě tohoto dodaného počtu.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.


JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

  1. Reklamované vizitky nám vyfoťte nebo popište vadu a vše pošlete emailem na adresu info@tisk-vizitek.cz
  2. V co nejkratším možném termínu se vám ozveme s vyjádřením zda je reklamace uznatelná nebo není.
  3. V případě uznané reklamace vytiskneme vizitky znovu a bezplatně je doručíme stejným způsobem jako bylo v původní objednávce.
  4. Pokud reklamaci neuznáme (např. z důvodu dodání špatných podkladů klientem) bude další postup na dohodě.

DALŠÍ INFORMACE

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

telefonvolejte na 606 101 773 emailpište na info@tisk-vizitek.cz